Gebruikers- en privacyverklaring

Hieronder vind je in het kort en het lang (onderaan) de Insider-gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring terug. Lees deze tekst zorgvuldig door alvorens je lid wordt. Je kan ons altijd vragen stellen per email.

Hierna volgen de belangrijkste punten samengevat:

  • De inhoud van deze site is de eigendom van The Insiders, en onze klanten.
  • We zullen jouw persoonlijke informatie niet verkopen of delen met welke partij dan ook, zonder je directe toestemming. ‘The Insiders’ is de enige eigenaar van deze informatie. Klanten kunnen dus ook niet direct communiceren met Insiders, tenzij Insiders hier zelf toestemming voor zouden geven.
  • Om te registreren als Insider moet je minimaal 14 jaar oud zijn. Indien je nog geen 18 bent, moet je extra toestemming van je ouders of voogd vragen. Bij registratie, bevestig je dat je deze toestemming verkregen hebt.
  • Door je in te schrijven als Insider ga je akkoord om informatie van The Insiders te ontvangen per email over nieuwe campagnes, surveys of polls (vragenlijstjes), interessante Insider nieuws of activiteiten en het onvangen van onze feedback op jouw mini-rapportjes. Wees gerust, we stuwen je mailbox dus niet vol.
  • Bij deelname aan The Insiders community, ga je akkoord om de Insider Gedragscode te volgen. Bij misbruik kan de account geschrapt of geweigerd worden.
  • Bij deelname aan een Insider-campagne, geef je ons de toestemming om de resultaten van je activiteiten te delen met onze klanten en business partners, die geïnteresseerd zijn in de meningen van Insiders en hun omgeving. Dit gebeurt uitsluitend op anonieme basis. Het is dus niet mogelijk voor onze klanten of business partners om gegevens naar jou als persoon te herleiden.
  • We zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Als Insider ben je zelf verantwoordelijk voor het confidentieel houden van je account informatie en paswoord.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Hierna volgt de complete versie van de Insiders gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring.

INSIDERS DIENSTEN
The Grapevine bvba biedt diensten aan onder de benaming ‘The Insiders/Les initiés’ op de gelijknamige websites. The Insiders website biedt geregistreerde leden een mogelijke deelname aan Insider-campagnes, samen met het gebruik van mogelijke diensten (zoals stemmingen, kortingen, downloads,…)

REGISTRATIE
Om de website te kunnen gebruiken en deel te nemen aan Insider-campagnes, moet een gebruiker eerst een account creëeren door een registratie formulier in te vullen met persoonlijke informatie (naam, email, adres,) en niet-persoonlijke informatie (interesses, activiteiten, enzovoort). Er mag slechts 1 account per persoon aangemaakt en gebruikt worden. Na opening van de account, ontvangt elke gebruiker een email op het opgegeven emailadres met een link om zijn account te activeren. Elk lid heeft een unieke login (email adres) en bijhorend paswoord. Het lid is zelf verantwoordelijk voor een confidentiële behandeling van zijn account informatie en paswoord. In geval van onbevoegd gebruik van de gebruikersnaam en paswoord door derden, zal het lid The Insiders hierover onmiddellijk op de hoogte brengen.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN
Om te registeren als lid moet je minimaal 14 jaar oud zijn, een geldig email adres en postadres hebben. Indien je nog geen 18 bent, moet je extra toestemming van je ouders of voogd vragen. Bij registratie, bevestig je dat je deze toestemming verkregen hebt.
Voor campagnes met alcoholische producten, moet je minimaal 21 jaar oud zijn (voor Insiders uit Nederland) en minimaal 18 jaar oud (voor Insiders uit België & Luxemburg). Zie hiervoor ook de striktere regeling zoals beschreven in de Gedragscode.

Alleen natuurlijke personen kunnen lid worden (geen bedrijven of wettelijke organen).

Elk lid is verantwoordelijk om accurate informatie te verschaffen over zijn persoon om te kunnen registreren als lid en deel te nemen aan Insider-campagnes. Het meedelen van onjuiste of misleidende informatie heeft invloed op de service-graad van The Grapevine BVBA aan klanten. Daarom behoudt The Grapevine BVBA zich te allen tijde het recht om de account van een lid te verwijderen wanneer misleidende of opzettelijk incorrecte persoonlijke informatie wordt meegedeeld. Het meedelen van racistische, discriminerende, aggressieve of andere inhoud die directe of indirecte schade kan berokkenen aan The Insiders, zijn leden of 3e partijen is niet toegestaan en zal verwijderd worden uit de reacties op website. The Grapevine BVBA behoudt zich het recht om de account van de leden die deze regel schenden te verwijderen.

The Grapevine BVBA behoudt zich het recht om campagnes te wijzigen, onderbreken of stoppen met of zonder de leden op de hoogte te brengen. In het geval dat dit recht wordt uitgevoerd, is The Grapevine BVBA niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of verantwoordelijk aan eender welk lid of eender welke 3e partij.

Het is voor leden verboden om producten van campagnes te verkopen. The Grapevine BVBA behoudt zich het recht om de account van de leden die deze regel schenden te verwijderen.
PRIVACYVERKLARING
Tijdens het gebruik van onze website wordt verschillende informatie verzameld op verschillende pagina’s en verschillende tijdstippen van onze gebruikers.
The Grapevine BVBA is de enige eigenaar van deze informatie. The Grapevine BVBA kan deze informatie delen op een anonieme manier met zijn klanten, gebruikers of derde partijen. Dit betekent dat we demografische of statistische informatie kunnen doorgeven, maar die nooit direct kan gelinkt worden met jouw persoonlijke gegevens of persoonlijke account.
Persoonlijke informatie zoals voornaam, achternaam, adres, email, telefoon nummer, geboortedatum, familie status, kan op elk ogenblik door de gebruiker worden aangepast of verwijderd. In dit laatste geval betekent dit sluiting van de account.
We verkopen, verhuren of delen deze persoonlijke informatie niet met derden op andere manieren dan hierboven beschreven. Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, kan zijn persoonlijke informatie (buiten gebruikersnaam) doorgegeven worden met een derde partij (opt-in).
Bij registratie voor The Insiders, heb je de opt-in mogelijkheid om email te ontvangen van ons. Indien je dit niet toelaat, verkleint de kans op deelname aan campagnes wel aanzienlijk omdat we je niet altijd even snel op de hoogte kunnen houden.
Regelmatig voeren we ook enquêtes door om jouw mening of voorstel te vragen om de website of onze diensten te verbeteren. We kunnen deze delen met onze zakenpartners, en derde partijen zodat ze een beter beeld krijgen van hoe onze gebruikers denken over bepaalde zaken of welke soort mensen onze website gebruiken. Alle verzamelde informatie (reacties op blogs, rapportjes, email met suggesties, vragen en ideeën) zijn eigendom van The Grapevine BVBA en kunnen gebruikt en gedeeld worden met derde partijen.
COOKIES
Cookies bevatten informatie die een website op een PC plaatst tijdens het surfen. Het gebruik van cookies is gebruikelijk en biedt tal van voordelen. Ze vereenvoudigen het surfen, doordat ze voorkeuren tijdens het surfen opslaan. Cookies zijn niet gelinkt aan enige persoonlijke informatie of halen ook geen persoonlijke informatie van je computer die niet in het begin als cookie verstuurd werd. We gebruiken cookies op onze site zodat je naar verschillende pagina’s kan surfen terwijl je ingelogd blijft. Bovendien kunnen cookies helpen om pagina’s persoonlijk vorm te geven en met de wensen van onze gebruikers rekening te houden. Je hebt altijd de mogelijkheid om via het browser-menu de cookies te deactiveren.
LOG-FILES
We monitoren bepaalde informatie zoals browser type, login tijd, type software, en andere informatie voor eigen gebruik. We doen dit enkel om onze website beter op te bouwen en bepaalde technische mogelijkheden aan te bieden. Geen van deze informatie kan ooit teruggevoerd worden op een specifieke persoon en is enkel nuttig voor The Grapevine BVBA
AUTEURSRECHT
De inhoud van The Insiders campagnes, materialen, diensten en website – inclusief alle andere websites volledig of gedeeltelijk onder de controle van The Grapevine BVBA – zoals teksten, beelden, logo’s, iconen, software en andere inhoud (hierna ‘Insider inhoud’) mag niet gekopieerd, gereproduceerd, hergepubliceerd, gedownload, per post verstuurd, overgedragen of verdeeld worden. Uitzonderingen hierop kunnen voorkomen tijdens het verloop van Insider-campagnes, en dit wordt dan ook uitdrukkelijk vermeld.
Het auteursrecht wordt niet overtreden bij het 1-malig downloaden, kopiëren of mailen van materiaal uitsluitend voor persoonlijke doeleinden. Ten allen tijde mag ‘Insider inhoud’ niet veranderd of aangepast worden.
Alle merken, merknamen en logo’s zijn eigendom van The Grapevine BVBA of hun klanten en vallen eveneens volledig onder bovenvermelde regels met betrekking tot het auteursrecht.
AANSPRAKELIJKHEID

The Grapevine, handeldrijvende onder de handelsnaam “The Insiders” en hierna genoemd The Insiders, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie.

The Insiders kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gebeurlijke schade die het geregistreerd lid zou kunnen lijden uit hoofde van het gebruik van de producten of diensten tijdens een campagne op welke wijze ook.

De fabrikant en de verdeler blijven ten allen tijde hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor het product of de dienst dat het geregistreerd lid gebruikt tijdens een campagne.

Het geregistreerd lid is er steeds toe gehouden de gebruiksaanwijzing en/of de bijsluiter van het product of de dienst strikt na te leven.

Voor producten voor lichaamsverzorging en behandeling dient het geregistreerd lid voorafgaand het gebruik, de bijsluiter van het product grondig te consulteren voor mogelijke complicaties, bijwerkingen, gelijktijdig gebruik met geneesmiddelen, mogelijke allergische reacties, etc. en desgevallend voorafgaand een arts te raadplegen.

De website alsook de inhoud waaronder de teksten, beelden, grafische voorstellingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden, gegevensordeningen en gegevensbanken die er eventueel zijn in opgenomen (= ‘de informatie’) behoren tot de intellectuele eigendom van The Insiders.  De informatie wordt beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en door het geheel van de toepasselijke reglementeringen inzake intellectuele eigendom.

U hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden.  Elke ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welk vorm ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de site of van de informatie van The Insiders, is strikt verboden zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van The Insiders.
BEVEILING
We bewaken van zeer dichtbij alle persoonlijke gegevens tijdens de registratie en alle additionele informatie verzameld via onze website op verschillende pagina’s en tijdstippen, om inbreuken en gegevensmisbruik te voorkomen. Deze informatie is beveiligd, zowel online (via loginnaam en paswoord) als offline. Toegang tot de persoonlijke informatie van onze gebruikers is beperkt in onze kantoren. Enkel werknemers die informatie nodig hebben om een specifieke taak uit te voeren, krijgen tijdelijk toegang tot de persoonlijke informatie. De servers waarop de persoonlijke informatie is opgeslagen staan in een beveiligde omgeving en worden professioneel onderhouden. De gebruikers zelf zijn volledig persoonlijk verantwoordelijk om hun paswoord en account informatie confidentieel te houden.

E-MAIL AANKONDIGEN EN OPT-INS
Gebruikers hebben de mogelijkheid om geen email te ontvangen van The Insiders (opt-out). Indien dit het geval is, verkleint de kans op deelname aan campagnes wel aanzienlijk omdat we je niet altijd even snel op de hoogte kunnen houden.
We zenden alle nieuwe leden een welkom email om de login en paswoord te verifiëren. Leden die we mogen contacteren via email (opt-in), krijgen af en toe emails met nieuws, updates over nieuwe of lopende campagnes, beloningen, antwoorden op rapportjes of andere interessante zaken die gebeuren bij The Insiders. Geen paniek, we spammen je niet en duwen je mailbox niet nodeloos vol.
Je kan jouw contact-voorkeuren op elk moment wijzigen in jouw account.

SITE & DIENST AANKONDIGINGEN
In uitzonderlijke situaties kan het voorkomen dat we genoodzaakt zijn om specifieke of alle gebruikers een email te sturen om belangrijke aankondigingen te doen over The Insiders site of dienstwijzigingen. Op deze aankondigingen kan niet uitgeschreven worden. Deze aankondiging zal ook eerst online verschijnen. We behouden ons het recht voor om gebruikers te contacteren om fouten in de account te verbeteren of ons belangrijke informatie mee te delen die belangrijk is voor The Insiders.

INSIDER PUNTEN
De Insider-punten hebben geen geldwaarde, kunnen niet in geld worden omgezet en zijn niet overdraagbaar. Het aantal punten dat toegekend wordt voor een activiteit wordt beschreven op de website. Dit aantal kan variëren en wordt individueel door The Grapevine BVBA bepaald. The Grapevine BVBA heeft te allen tijde het recht om het puntenprogramma te wijzigen, uit te breiden of te reduceren zonder of met voorafgaande communicatie naar de leden. Minderjarige personen kunnen het punten enkel met toestemming van de ouders of voogd inruilen.

AFSLUITING VAN DE ACCOUNT
Zowel leden als The Insiders hebben op elk ogenblik de mogelijkheid om de dienst te beëindigen, eenvoudig via ‘Mijn profiel’ op de site. The Grapevine BVBA draagt geen aansprakelijkheid tegenover een lid of 3e partijen door afsluiting van de account.

GELDINGSBEREIK VAN DEZE GEBRUIKERSVOORWAARDEN
Indien bovenstaande voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet meer met de geldende wettelijke regels overeenstemmen, nu of in de toekomst, blijft de werking van de overige voorwaarden onaangeroerd.
Bij het aanmaken van een Insider-account verklaren de gebruikers de voorwaarden uit deze gebruikers-en privacy verklaring gelezen te hebben en te aanvaarden.

Gebruikers hebben het recht om te allen tijde niet meer akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden, door eenvoudige afsluiting van hun account. Hun persoonlijke data worden dan verwijderd.

The Grapevine BVBA behoudt zich het recht om deze gebruikers- en privacy voorwaarden, indien noodzakelijk, te wijzigen. In dat geval wordt aan de leden nogmaals kennisname en akkoord gevraagd.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
The Grapevine BVBA
Grotesteenweg 110
2600 Antwerpen

BE. 0811.269.297